Trương Yến Thanh
1969
Làm thơ
Viết về thơ
Viết truyện
Tập tọng tiểu thuyết
Còn thể loại nào nữa, nghĩ sau.

Advertisements