Bàng hoàng tóc mình trắng toát
Tuổi xanh trôi mất bao giờ?
Trắng đêm, trắng mù khói thuốc
Lần lữa ngày qua, ngày qua…

Vụt bay rồi bao đêm trắng
Chữ mòn đêm trắng trắng tay
Ngày ngày cầm viên phấn trắng
Ngày qua, ngày lại qua ngày…

Trắng trong một hồn thuở ấy
Bây giờ trắng xác mái đầu
Có còn giữ lòng trong trắng
Hay miên man sóng bạc đầu?

3.2.2012

Advertisements